Radoslav sa pýta: Ako zrušiť dohodu

Šmejdi Po telefonickom rozhovore nam firma poslala predfakturu na 333€ V rozhovore, ktorý si udajne nahravali si s mojou mamou mali dohodnúť uverejnenie reklamy o ubytovani v súkromí na ich stranke. Ona ani nevie co vsetko sa jej v tej rýchlosti pýtali. Ziadnu zmluvu sme nepodpisali. Nechceme reklamu. Na stranke uz uverejnili nase udaje. Ako to zrušiť?
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Máme za to, že Vaša mama (neuvádzate vek Vašej mamy) nemusela rozumieť celkovej komunikácii s predávajúcim, čo bolo následne zo strany predávajúceho zneužité. Je možné aj spochybniť celkovú nahrávku telefonického rozhovoru, pri ktorom bola zmluva uzavretá, a to v tom, že by Vaša mama úplne a jednoznačne rozumela celému obsahu telefonického rozhovoru a zo strany predávajúceho boli poskytnuté veľmi chabé informácie. Predávajúci je povinný uchovať tel. nahrávku a túto poskytnúť spotrebiteľovi v zmysle zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedeného Vám odporúčame napísať predávajúcemu doporučený list, kde uvediete, že zmluvu považujete za neplatnú, a to s poukazom na ust. §§ 37 a nasl., ust. §§ 52 a nasl. Obč. zákonníka, z ktorého citujeme : "Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.", ako aj v zmysle ust. §§ 3 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a preto od uvedenej zmluvy odstupujete v celom rozsahu. Poukážte súčasne na telefonickú nahrávku hovoru s Vašou mamou, ktorú súčasne žiadajte, aby Vám bola zaslaná v písomnej forme. Upozornite predávajúceho, aby nezneužíval telefónne číslo a osobné údaje Vašej mamy - spotrebiteľa. V prípade, že by na toto predávajúci nejakým spôsobom reagoval písomne, odporúčame kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Pomohla vám naša odpoveď?