Patrícia sa pýta: Ako donútiť firmu ,aby dokončila objednávku

Dňa 13.6.2020 sme si objednali zasklenie terasy na rodinnom dome.Dohoda bola ukončenie prác najneskor do 8 týždňov.Po dvoch mesiavoch nám prišli dať konštrukciu . O mesiac nám prišli zaskliť strechu úplne iným sklom ako sme si objednali . Po nekonečných telefonátoch si uznali chybu a povedali , že sklo vymenia. Je 4.11.a nemáme doposiaĺ ani strechu vymenenú ani ukončenè bočné zasklenie . Voláme im skoro každý deň , buď to nedvihnú alebo majú kopu výhovoriek. Som bezradná som ich rukojemník zaplatila som hneď pri objednávke zálohu 4000 eur. Prosím o radu. Takáčová
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď: Vo veci je potrebné zhotoviteľa písomne - doporučeným listom vyzvať na pokračovanie v prácach na vykonávaní diela, a pokiaľ by vo Vami určenej lehote na túto Vašu písomnú urgenciu nereagoval, máte ešte možnosť odstúpiť od zmluvy. V zmysle ust. § 642 Obč. zákonníka /cit./ : "(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. (2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote." Odstúpenie od zmluvy bude potrebné zhotoviteľovi oznámiť písomne doporučeným listom, t.j. že odstupujete od zmluvy o dielo a aby vo veci nevykonával už žiadne práce. Súčasne ho požiadajte písomne, aby Vám vrátil peniaze vo Vami uvedenej lehote (po odpočítaní časti svojej odmeny za práce, ktoré už vykonal). Podľa ust. Obč. zákonníka platí platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a účastníci sú povinní vrátiť si všetko čo podľa nej dostali. V prípade, že nedôjde k vráteniu Vami poskytnutej zálohy po odpočítaní sumy, pripadajúcej na už vykonané práce, vec budete musieť odstúpiť na vecne a miestne príslušný súd.

Pomohla vám naša odpoveď?