Michal sa pýta: Neuznaná reklamácia

Dňa 14.11. mi naniesli omietku so špeciálnou zimnou prísadou, ktorá má zabezpečiť odolnosť voči zmytiu dažďom po 6 hodinách. Napriek tomu prišlo po 12 hodinách k zmytiu dažďom. Výrobca zamietol moju reklamáciu s tým, že omietka bola nanášaná pri vonkajšej vlhkosti väčšej ako 95% (prísada sa dá použiť iba pri vlhkosti menej ako 95%). A dokladá to grafom zo stránky meteoblue.com. Môže ma odbiť takýmto vyjadrením?
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

K Vašej otázke uvádzame nasledovné: Podľa § 18 ods. 6 zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa “Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.” Čiže na základe vyššie uvedeného Vám odporúčame vyžiadať si od predávajúceho kópiu odborného posúdenia, odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, sa neprihliada. Na záver ešte uvádzame, že v zmysle zákona odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Pomohla vám naša odpoveď?