milan sa pýta: Odstúpenie od zmluvy o zájazde

Dobrý deň, v Novembri 2019 som si v CK zakúpil zájazd do Mexika s termínom 24.04.2020-09.05.2020. Z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 som sa s CK dohodol na zmene termínu tohto zájazdu na 24.02.2021-11.03.2021. Nakoľko sa situácia ohľadom s COVID-19 nezmenila, dokonca je ešte problematickejšia, mám tentokrát v úmysle odstúpiť od zmluvy o zájazde a žiadať o vrátenie zaplatených prostriedkov . Moja otázka je, či podľa súčasných právnych predpisov mám právo takto postupovať a v prípadnom súdnom spore vyhrať. Za skorú odpoveď Vám vopred Ďakujem. S pozdravom Milan Kubik
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

K Vašej otázke uvádzame nasledovné: V zmysle zákona o zájazdoch, je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad kvôli koronavírusu), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. V tomto prípade máte právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré ste cestovnej kancelárii za zájazd zaplatili. Ešte je vhodné upozorniť, že hoci je cestovná kancelária oprávnená zaslať cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, v zmysle zákona o zájazdoch základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v pôvodne uzavretej zmluve o zájazde môžu byť pri náhradnom zájazde zmenené až po dohode s cestujúcim. Akékoľvek zmeny týkajúce sa základných znakov služieb cestovného ruchu musia byť cestujúcim pri náhradnom zájazde odsúhlasené. Pokiaľ ide o právo cestujúceho odmietnuť náhradný zájazd, môže tak urobiť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, a to za predpokladu, že je: a) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v SR zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný fin. príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku, c) osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, d) osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením, e) osobou vo veku 65 (vrátane) a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

Pomohla vám naša odpoveď?